دیــــزاین بــرای

تاب‌آوری

design for resilience

۷ و ۸ اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹

در اﯾﻦ دوران ﭘﺮ از ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ و ﻋﺪم ﭘﺎﯾﺪاری، در ﻫﺮﺟﺎی دﻧﯿﺎ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﺒﮑﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ رو ﺑﻪ‌رو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد؛
ما معتقدیم با شناخت و تقویت مهارت «تاب‌آوری» ﻣﯽ‌ﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﺴﺎ‌ن‌ﻫﺎ و ﮐﺴﺐ‌وﮐﺎرﻫﺎ ﮐﻤﮏ‌ﮐﺮد تا از آﺷﻔﺘﮕﯽ‌ﻫﺎ ﮔﺬر ﮐنند و در ﻃﻮل بحران‌ﻫﺎ، از جمله بحران بیماری ﮐﺮوﻧﺎ، همچنان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ‌آﻣﯿﺰ عمل‌ ﮐﻨﻨﺪ.

با چه مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کنیم؟
بر اساس چه اصولی راه‌حل پیدا می‌کنیم؟
برگزارکنندگان
حامیان دوره
طول دوره ۲ روز
تاریخ جلسات ۷ و ۸ اسفند ۱۳۹۹
نوع جلسات آنلاین